Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden Stimmt B.V. (PDF ~312 kB)

Artikel 1.
TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Stimmt B.V.” gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58765719, hierna te noemen “Stimmt”.
1.2. De toepasselijkheid van algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk door Stimmt van de hand gewezen, en zijn derhalve niet van toepassing.
1.3. Alle door Stimmt gedane offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt.
1.4. Het feitelijk beginnen met uitvoeren van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, het betalen van facturen zoals gestuurd door Stimmt, geldt als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.1.5. Indien opdrachtgever een opdracht verstrekt, verstrekt opdrachtgever deze altijd alleen aan de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Stimmt B.V., tenzij anders nadrukkelijk is overeengekomen, dit met uitsluiting van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 BW.

Artikel 2.
UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Alle door Stimmt opgegeven, of op enig moment op te geven, leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen de indicaties van leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van de kant van Stimmt tot gevolg hebben, noch is de opdrachtgever in enig geval gerechtigd aanspraak te maken op enige schadevergoeding.
2.2. Stimmt voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om voor opdrachtgever het beste resultaat te behalen.
2.3. Indien voor de te uit te voeren werkzaamheden van tevoren een “strippenkaart” is aangeschaft waarbij er door opdrachtgever van tevoren uren zijn ingekocht bij Stimmt geeft Stimmt op eerste verzoek van opdrachtgever inzage in de verbruikte uren. De niet aangewende uren vervallen na drie jaar na aanschaf van de strippenkaart.

Artikel 3.
PRIJZEN, TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING

3.1. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege opgelegde heffingen.
3.2. Stimmt kan bij de uitvoering van de overeenkomst een voorschot verlangen. Zulks wordt dan duidelijk in de overeenkomst overeengekomen. Pas na betaling van dit voorschot kan opdrachtgever nakoming van de overeenkomst verlangen. Eventuele afgegeven (geïndiceerde) termijnen gaan pas lopen vanaf het moment dat dit voorschot is voldaan.
3.3. Alle facturen dienen door opdrachtgever betaald te worden binnen 15 (vijftien) dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is opdrachtgever -nadat deze door Stimmt is aangemaand waarbij opdrachtgever een redelijke termijn gegund is om alsnog te betalen- in gebreke, en heeft dit tot gevolg dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar worden. Opdrachtgever is bovendien, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de geldende wettelijke rente per maand over het factuurbedrag aan Stimmt verschuldigd.
3.4. Eventuele reclames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) gebreken in de nakoming van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na factuurdatum respectievelijk uitvoering door Stimmt te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht op reclame op de betreffende factuur vervalt.
3.5. Indien er een vaste prijs is bedongen tussen partijen, en opdrachtgever laat het na aangemaand te zijn door Stimmt na, om de door Stimmt opgeleverde zaken te beoordelen en/of te bespreken, is Stimmt gerechtigd het restant van de opdracht in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 4.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. De eventuele intellectuele eigendomsrechten op hetgeen Stimmt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst voortbrengt blijven berusten bij Stimmt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5.
GEHEIMHOUDING

5.1. Informatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt dan wel de andere partij anderszins weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is.
5.2. Partijen, en de personeelsleden van partijen, zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter beschikking gesteld door de andere partij uitsluitend gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en deze niet direct of indirect aan derden verstrekken, of hiertoe toestemming geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen, hieronder ook begrepen de personeelsleden van partijen, zullen voorts alle benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.
5.3. Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van overheidswege openbaar dient te maken.
5.4. Hetgeen hierboven is bepaald in dit artikel, is van overeenkomstige toepassing op de periode van voor de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6.
OVERDRACHT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, ONDERAANNEMING

6.1. Stimmt is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden, ongeacht of dat geschiedt op grond van onderaanneming of inhuur van personeel.  Stimmt zal daarbij de geheimhoudingsverplichting zoals in voorgaand artikel is bepaald door contracteren aan deze derden.6.2. Stimmt is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te dragen. Zij informeert opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk.

Artikel 7.
BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

7.1. De aansprakelijkheid van Stimmt voor schade ten gevolge een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Stimmt van enige overeenkomst, of voor schade uit enige andere hoofde, daaronder mede begrepen een onrechtmatige daad, is beperkt tot tweemaal (2x) het bedrag, exclusief B.T.W., dat voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen is betaald door opdrachtgever.
7.2. Voorgaande beperking van de aansprakelijkheid vervalt indien en voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Stimmt.
7.3. Dit artikel strekt mede ten behoeve van derden welke Stimmt voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Zij kunnen derhalve ook een beroep doen op dit artikel.

Artikel 8.
TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER EN OVERIGE BEPALINGEN

8.1. Op alle offertes, overeenkomsten en uit overeenkomsten voortvloeiende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Partijen laten hun geschillen bij voorkeur beslechten door middel van mediation.
8.3. Als partijen middels mediation niet tot een vergelijk kunnen komen met betrekking tot een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.
8.4. Bovendien kunnen partijen zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank voor het nemen van conservatoire maatregelen.
8.5. Waar in onderhavige algemene voorwaarden gesproken wordt over “schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post bedoeld.

 

Algemene Voorwaarden Stimmt B.V. | versie 1.3 van 6 juli 2017