Rechter: Foto’s van kleinkinderen op Facebook plaatsen in strijd met de AVG

Rechter: Foto’s van kleinkinderen op Facebook plaatsen in strijd met de AVG

Dochter en moeder hebben ruzie . Vanwege de ruzie hebben dochter en moeder al ruim een jaar geen contact meer met elkaar.

Moeder (oma) heeft (in het verleden) foto’s van de kinderen van dochter op haar Facebook-pagina geplaatst. Dochter eist dat haar moeder de foto’s van haar (minderjarige) kinderen verwijdert van de Facebook-pagina.

Dochter: Foto’s plaatsen op social media in strijd met de Auteurswet en de AVG

Dochter vindt dat haar moeder onrechtmatig handelt, dan wel in strijd met de Auteurswet of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) handelt, door foto’s van haar minderjarige kinderen van zonder haar toestemming op social media te plaatsen. Vanwege de privacy van de kinderen en om hen te beschermen wil dochter niet dat er foto’s van de kinderen op social media worden geplaatst. Het publiceren van foto’s van de kinderen op social media maakt ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van haar kinderen, aldus de dochter.

Onduidelijkheid auteursrechten foto’s

Volgens de rechter is niet gesteld of gebleken is wie de maker is van de foto’s op Facebook en Pinterest. Dit betekent dat er in het bestek van dit kort geding vanuit moet worden gegaan dat de bepalingen van de Auteurswet op het onderhavige geschil niet van toepassing zijn.

Geen sprake van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Privacy bij Facebook onzeker

De rechter twijfelt aan hoe Facebook omgaat met privacy en kwalificeert plaatsing foto’s niet als zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

De Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna: AVG) beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van de persoonsgegevens. Deze verordening is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Hoewel niet uit te sluiten valt dat het plaatsen van een foto op een persoonlijke Facebookpagina onder een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit valt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende vast komen te staan hoe oma haar Facebook-account dan wel haar Pinterst-account heeft ingesteld dan wel afgeschermd. Ook is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine zoals Google te vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto’s verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen. Gelet op deze omstandigheden is in het bestek van dit kort geding niet gebleken dat van een uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit van oma sprake is. Dit betekent dat de bepalingen van de AVG en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: UAVG) op het onderhavige geschil van toepassing zijn.

Rechter: Oma handelt in strijd met de UAVG want geen toestemming van ouder(s) voor plaatsen foto’s

In de UAVG is bepaald dat voor het plaatsen van foto’s van minderjarigen, die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) is vereist. Vaststaat dat de minderjarige kinderen van dochter jonger zijn dan 16 jaar en dat dochter als wettelijk vertegenwoordiger geen toestemming aan haar moeder heeft gegeven om foto’s van haar kinderen op social media te plaatsen. Gelet hierop veroordeelt de voorzieningenrechter oma om de foto’s op Facebook en Pinterest te (laten) verwijderen. Daarnaast wordt oma verboden om zonder toestemming (als bedoeld in de AVG en UAVG) nog foto’s van de minderjarige kinderen van dochter op social media te plaatsen. Het emotionele belang van oma om foto’s op social media te mogen plaatsen, kan in dit kader niet tot een ander oordeel leiden.

Lees hier de gehele uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2020:2521