Uw IT-partner benadert uw klanten. Oneerlijke concurrentie?

Uw IT-partner benadert uw klanten. Oneerlijke concurrentie?

Trasec is een onderneming die zich bezighoudt met het aanbieden van automatiseringssystemen aan klanten waarmee die klanten hun voertuigen kunnen monitoren, bijvoorbeeld voor wat betreft de (actuele) positie van de voertuigen (track & trace) en voor wat betreft het rijgedrag van de chauffeur en de uren- of rittenregistratie.
In de bedrijfsauto’s van klanten wordt hiertoe een kastje gemonteerd met een simkaart, waardoor via GPS alle bewegingen van de auto’s kunnen worden gevolgd. De gegevens worden verwerkt door software, die de gegevens vervolgens online beschikbaar maakt voor de klant. Trasec beschikt niet over een eigen technisch systeem voor haar dienstverlening (software en servers), maar maakt gebruik van de software en serverruimte van derden/leveranciers.

Geotrack biedt dezelfde diensten aan als Trasec en beschikt wél over een eigen technisch systeem.

Trasec en Geotrack zijn een samenwerking aangegaan, waarbij zij zijn overeengekomen dat Trasec tegen betaling aan Geotrack volledig gebruik kan maken van de technische systemen van Geotrack. De afspraken hieromtrent zijn niet schriftelijk vastgelegd.

Benaderen klanten van IT-partner

Op een gegeven moment benadert Geotrack actief klanten van Trasec met als doel die klanten te bewegen om tegen een gunstiger tarief over te stappen naar Geotrack. Geotrack maakt daarbij gebruik van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Trasec die in haar systeem zijn opgeslagen en zij profiteert van de inspanningen die Trasec heeft gedaan om de klanten te verwerven. Is hier, gelet op de commerciële relatie die bestaat tussen Geotrack en Trasec, sprake van wanprestatie/onrechtmatige concurrentie?

Vrije markt versus profiteren van samenwerking

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het concurrenten in beginsel vrij staat om te proberen hun marktaandeel te vergroten, ook wanneer dat ten koste gaat van het marktaandeel van de ander. Het enkel benaderen van de klanten van de concurrent is dan ook in beginsel niet onrechtmatig. Bijkomende omstandigheden kunnen echter ertoe leiden dat het actief en/of stelselmatig benaderen van klanten van een ander, met het oogmerk om hen te bewegen over te stappen, onrechtmatig is.

De relatie tussen partijen kenmerkt zich in het bijzonder erdoor dat Geotrack enerzijds haar systemen tegen betaling ter beschikking stelt aan Trasec en anderzijds die systemen gebruikt om dezelfde diensten als Trasec verleent, rechtstreeks aan klanten te verkopen. Geotrack is daarmee zowel leverancier als concurrent van Trasec.
De contractuele relatie tussen partijen brengt mee dat Geotrack toegang heeft tot de gegevens van de klanten van Trasec. Geotrack is bovendien in de positie om die klanten op eenvoudige wijze over te halen rechtstreeks van haar de diensten af te nemen die Trasec aan de klanten verleent. De klanten behoeven immers niet op een ander track & trace-systeem over te stappen en Geotrack is in staat de diensten goedkoper aan te bieden dan Trasec, omdat zij de diensten zonder tussenkomst van een ander verleent. Geotrack kan daarmee op betrekkelijk eenvoudige wijze profiteren van de inspanningen die Trasec heeft verricht om klanten te werven, die gebruik zijn gaan maken van het track & trace-systeem van Geotrack.

Gerechtvaardigd belang dat IT-partner concurrentie voorkomt

Trasec heeft er als afnemer een gerechtvaardigd belang bij dat Geotrack de positie die Geotrack ontleent aan de contractuele relatie tussen partijen, niet aanwendt om de klanten van Trasec te bewegen naar Geotrack over te stappen. Trasec mag op grond van de contractuele relatie redelijkerwijs erop vertrouwen dat Geotrack dit gerechtvaardigde belang respecteert. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter brengt dit in de gegeven omstandigheden mee dat Geotrack zich moet onthouden van concurrentie met Trasec, voor zover en zolang het de klanten betreft die door tussenkomst van haar afnemer Trasec gebruik maken van het track & trace-systeem van Geotrack. Dit houdt met name in dat zij die klanten niet zelf op enigerlei wijze benadert voor verkoopdoeleinden.

Uitzondering: Klanten die uit eigen beweging komen

De verplichting gaat niet zover dat Geotrack de klanten moet weren die uit eigen beweging naar haar komen om rechtstreeks met haar een contract af te sluiten. Daarmee is op één lijn te stellen de situatie die op de mondelinge behandeling is besproken, dat een klant van Trasec op een beurs naar Geotrack toekomt voor informatie over de diensten van Geotrack. Uit een en ander volgt dat voor zover Geotrack klanten van Trasec overneemt, zij jegens Trasec is gehouden om afdoende aan te tonen dat zij deze klanten niet op enigerlei wijze, direct of indirect, heeft benaderd voor verkoopdoeleinden.

Conclusie: Bij samenwerking verschoond blijven van concurrentie

Geotrack heeft niet zonder voorbehoud toegezegd dat zij zich zal onthouden van concurrentie met Trasec, zoals hiervoor is beschreven. Onder deze omstandigheden rechtvaardigt het zwaarwegende belang dat Trasec heeft om van dergelijke concurrentie verschoond te blijven.

Lees hier de gehele uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2020:575