Geen glasvezelovereenkomst ondanks start werkzaamheden en reeds betaalde facturen

Geen glasvezelovereenkomst ondanks start werkzaamheden en reeds betaalde facturen

Eventbrite (voorheen genaamd Ticketscript B.V.) exploiteert een bedrijf dat gespecialiseerd is in online ticketverkoop voor evenementen. Multi-ICT drijft een onderneming die zich bezig houdt met advisering op het gebied van informatietechnologie, het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het leveren van automatiseringsdiensten.

De kantonrechter heeft in het tussenvonnis in conventie – samengevat weergegeven – geoordeeld dat uit de summiere inhoud van de onder 2 geciteerde e-mails niet kan worden afgeleid dat er sprake is van aanbod en aanvaarding met betrekking tot (de essentialia van) een ‘glasvezelovereenkomst’, zoals door Multi-ICT gesteld. Voorts heeft de kantonrechter geoordeeld dat de stelling dat er een overeenkomst voor de duur van drie en vijf jaar tot stand is gekomen, ook niet volgt uit het e-mailbericht, gelet op de datum van verzending van dit bericht en het feit dat het e-mailbericht enkel de door Multi-ICT gestelde contractduur bevat.

Het hof oordeelt als volgt: wie stelt die bewijst

Multi-ICT legt aan haar vordering ten grondslag dat zij met Eventbrite de overeenkomst heeft gesloten. Eventbrite heeft het bestaan van deze overeenkomst gemotiveerd bestreden. Ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv rust op Multi-ICT de stelplicht en de bewijslast met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de door haar gestelde overeenkomst.

 

Mondelinge overeenkomst onderbouwen met feiten en omstandigheden

Naar het oordeel van het hof heeft Multi-ICT haar stelling dat zij een overeenkomst als door haar bedoeld heeft gesloten met Eventbrite, onvoldoende onderbouwd en toegelicht. Daartoe is het volgende redengevend. Allereerst ontbreekt een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de glasvezelverbinding voor de vestigingen Amsterdam en Antwerpen. Daar waar een schriftelijke overeenkomst ontbreekt en de vordering is gebaseerd op een mondelinge overeenkomst had het op de weg van Multi-ICT gelegen feiten en omstandigheden aan te voeren waaruit de gevolgtrekking kan worden gemaakt dat zij de door haar bedoelde mondelinge overeenkomst heeft gesloten met Eventbrite.

Multi-ICT heeft dit in onvoldoende mate gedaan. Uit de weergegeven e-mail en de reactie daarop kan niet het bestaan en de inhoud van de door Multi-ICT gestelde glasvezelovereenkomst worden afgeleid. Met betrekking tot de weergegeven e-mail heeft te gelden dat deze een eenzijdige vastlegging van de gestelde afspraken behelst die bijna een jaar na de gestelde ingangsdatum van de beweerdelijke glasvezelovereenkomst is verzonden zonder dat de toegezegde bijlagen (de SLA, het projectvoorstel en de offerte met bevestigingsmail) bij de e-mail waren gevoegd. Ook uit deze e-mail kan het bestaan en de inhoud van de gestelde glasvezelovereenkomst niet worden afgeleid. Dit geldt ook voor de overige e-mailcorrespondentie. Nog daargelaten de vraag of het technisch mogelijk is dat de door partijen overgelegde e-mail berichten op exact hetzelfde tijdstip door dezelfde personen zijn verstuurd, maar met een volstrekt andere inhoud, is deze e-mailcorrespondentie te vaag en onvolledig om daaruit het bestaan en de inhoud van de door Multi-ICT gestelde glasvezelovereenkomst te kunnen destilleren.

 

Start werkzaamheden en facturen reeds betaald onvoldoende

De stelling van Multi-ICT dat zij uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst, leidt niet tot een ander oordeel. Multi-ICT heeft drie facturen van Unet aan Multi-ICT overgelegd waarvan een ongedateerd is en twee respectievelijk 15 augustus 2017 en 15 oktober 2017 als datum vermelden. Op de (grotendeels afgeplakte) facturen is te zien dat Multi-ICT is gefactureerd voor ‘Totaal glasvezel verbinding’ voor Ticketscript Amsterdam en Antwerpen, maar hieruit kan het bestaan en de inhoud van de gestelde glasvezelovereenkomst tussen Multi-ICT en Ticketscript niet worden afgeleid. Uit de door Multi-ICT overgelegde kopiefacturen van haar aan Ticketscript BV (kennelijk voor Amsterdam) respectievelijk Ticketscript BVBA (kennelijk voor Antwerpen) blijkt dat deze weliswaar telkens betrekking hebben op de periode februari 2015 t/m oktober 2016 en dat als omschrijving daarop is vermeld ‘maandelijkse kosten glasvezel’, maar daaruit volgt niet dat Eventbrite ook na oktober 2016 gehouden was tot betaling op grond van een glasvezelovereenkomst die tussen partijen zou zijn gesloten. Daarbij komt dat de omstandigheid dat Multi-ICT voor de periode na oktober 2016 niet meer heeft gefactureerd aan Eventbrite strookt met het standpunt van Eventbrite dat zij, na de opzegging van de SLA op 1 april 2016, gedurende een overgangsperiode van een aantal maanden Multi-ICT heeft betaald voor uitfaseringsdiensten, waaronder de glasvezelverbinding. Voor zover Multi-ICT heeft gesteld dat de door haar gestelde glasvezelovereenkomst is blijven doorlopen na de opzegging van de SLA, is voor die stelling noch in de SLA noch in de e-mailcorrespondentie tussen partijen enig aanknopingspunt te vinden. Ten slotte kan het bestaan van de door Multi-ICT gestelde glasvezelovereenkomst ook niet worden afgeleid uit de verklaring van vertegenwoordiger, hiervoor weergegeven, omdat uit die verklaring niet volgt hoe de afspraken destijds zijn gemaakt en dat deze onder meer inhouden dat na ommekomst van de looptijd stilzwijgende verlenging plaatsvindt. Bij deze stand van zaken wordt het aanbod van Multi-ICT om als getuige te horen “over het bestaan en de reikwijdte van de afspraken over de glasvezelverbinding” als onvoldoende concreet van de hand gewezen, evenals het algemene en niet gespecificeerde bewijsaanbod van Multi-ICT.

Raadpleeg hier de uitspraak