Hosting provider

Hosting provider

Op grond van artikel 6:196c lid 4 BW is een tussenpersoon als een hosting provider niet aansprakelijk voor de door website beheerder opgeslagen informatie, indien hosting provider niet weet van de activiteit of informatie met een onrechtmatig karakter, dan wel zodra zij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de informatie verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt.