Prijsverhogingen doorvoeren onder GIBIT

Prijsverhogingen doorvoeren onder GIBIT

De GIBIT zijn gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT. Zij worden door bijna elke gemeente gebruikt bij inkoop van IT. Waar ARBIT (Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten) vooral toezien op de inkoop van “modale IT-inkopen”, zijn de GIBIT met enige fantasie ook op voor inkoop van cloud en SaaS te gebruiken. In die zin zijn de GIBIT wat moderner dan de ARBIT.

Een klant van ons levert een SaaS-dienst en had deze aan gemeenten verkocht onder GIBIT. De vraag was of de prijs van de dienst verhoogd kon worden.

Indexering

In de GIBIT valt onder artikel 9.6 het volgende te lezen:

Jaarlijks per 1 januari kunnen de overeengekomen (jaar)tarieven en doorlopende vergoedingen door Leverancier worden aangepast, mits deze minimaal één maand voorafgaand is aangekondigd. Deze wijziging is gelimiteerd tot maximaal de (eventuele) wijziging van het laatst gepubliceerde prijsindexcijfer voor ‘Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten’ (CPA: 62) zoals opgenomen in de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde tabel ‘Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index (2010=100)’, althans de opvolger daarvan.

Dat klinkt natuur goed. Maar als je gaat kijken naar die index zie je dat in de loop der jaren er amper beweging is geweest. Daarnaast is deze index herijkt. Je zou dus moeten kijken naar 2015 = 100. Maar die laat in de CPA-sectie 62 helemaal geen percentages zien. Eigenlijk is die genoemde index dus niet meer zo bruikbaar.

Prijsverhogingen derden

Bij levering van een SaaS-dienst maak je gebruik van allerlei leveranciers die hun prijzen ook kunnen verhogen. Zo kun je bijvoorbeeld gebruik maken van een hosting provider en/of van licenties of abonnementen van derden.

Met een Nederlandse hosting provider zou je nog wel een indexering kunnen overeenkomen waardoor je niet uit de pas gaat lopen. Maar die zullen zeggen dat als het om licenties gaat, bijvoorbeeld SPLA-licenties van Microsoft, zij buiten de index om de prijzen moeten kunnen verhogen. Met Microsoft is namelijk niet zo makkelijk af te spreken dat zij conform een index de prijzen zullen verhogen. Sterker nog, de prijzen van SPLA-licenties kunnen elk moment aangepast worden.

In de GIBIT onder artikel 9.7 valt het volgende te lezen:

Leverancier is voorts gerechtigd de aantoonbare prijsstijging van Derdenprogrammatuur per 1 januari door te belasten, mits deze prijsstijging ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst nog niet voorzienbaar was. Indien de prijzen van Derdenprogrammatuur gedurende de looptijd van de Overeenkomst dalen, zal Leverancier van Derdenprogrammatuur steeds slechts de actuele (verlaagde) prijs in rekening brengen.

Om dat te begrijpen moet je de definitie van Derdenprogrammatuur  en Programmatuur kennen:

Derdenprogrammatuur: Programmatuur waarvan (a) de intellectuele eigendomsrechten geheel niet bij Leverancier en/of een aan Leverancier gelieerde vennootschap rusten en (b) waarbij Leverancier niet in staat is bepaalde ontwikkelingen aan / wijzigingen in die programmatuur af te dwingen.

Programmatuur: het geheel van de door Leverancier te leveren programmatuur (software).

Uitdaging hier is dat het leveren van een SaaS-dienst betekent dat je de functionaliteit van programmatuur op afstand via het internet levert. Daaronder zit misschien wel (derden)programmatuur, maar die lever je niet direct.

In de toelichting valt over Derdenprogrammatuur het volgende te lezen:

In de GIBIT is een afzonderlijke regeling opgenomen voor Derdenprogrammatuur. Dit begrip is gedefinieerd in artikel 1.7. Er wordt gedoeld op programmatuur van externe leveranciers die niet gelieerd zijn aan de leverancier en op welke ontwikkeling leverancier verder ook geen invloed heeft. Er kan worden gedacht aan programmatuur van partijen als Microsoft, Oracle, Adobe, Google, IBM, HP, SAP, etc

Met enige fantasie zou je kunnen vaststellen dat als je een SaaS-dienst levert, en je gebruik maakt van de partijen zoals hierboven genoemd, je ook gebruik kan maken van artikel 9.7. Al zal de strikte inkoper zeggen dat de tekst dat niet toelaat. Echter, de toelichting zoekt nu juist de nuance met betrekking tot partijen waar de leverancier geen invloed op heeft.

Prijsverhogingen ten gevolge van veranderende wet- en regelgeving

Feitelijk zou die opgesloten moeten zitten in de CBS-index. Althans, als naar de juiste index gekeken zou worden. Hier kunnen we dat echter niet goed nagaan. Omdat de DPI (2015 = 100) CPA-sectie 62 al een paar kwartalen niet gepubliceerd is. Wat je zou moeten kunnen waarnemen is een stijging ten gevolge van bijvoorbeeld de AVG. Theoretisch. Want het kan evenwel zijn dat er helemaal geen prijsstijging is waar te nemen. Temeer ook omdat het CPA-sectie 62 gaat over de activiteit van het ontwikkelen. En bij een SaaS-dienst lever je de functionaliteit van programmatuur, en reken je niet uren productontwikkeling.

Conclusie

Met enige fanatasie is er wel wat mogelijk als het gaat om het doorvoeren van prijswijzigingen ter zake een SaaS-dienst die geleverd wordt onder de GIBIT.

Maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Ons advies is dan ook om tijdens de vragenronde voor de nota van inlichtingen altijd vragen te stellen over artikel 9:

  1. Welke vervanger komen we overeen daar CPA-sectie 62 al een tijd geen percentages meer laat zien (bij 2015=100)?
  2. Mag ik als derden zoals genoemd in toelichting GIBIT de prijzen verhogen, deze doorvoeren?
  3. Mag ik als er sprake is van ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving de prijs buiten de indexering verhogen.

 

Nee heb je, en ja kun je krijgen. Bij een nee op vraag 2 kun je je ook afvragen in hoeverre dat niet-discriminatoir is. Want blijkbaar mag een leverancier die on-premise iets levert, en daarbij licenties derdenprogrammatuur verkoopt, prijsverhogingen van die derden wel doorbelasten, maar een SaaS-leverancier dan blijkbaar niet.