Europees Hof: Herroepingsrecht onlineaankoop ook na verwijderen beschermfolie

Europees Hof: Herroepingsrecht onlineaankoop ook na verwijderen beschermfolie

Zoals bij een kledingstuk kan worden aangenomen dat de handelaar in staat is om de matras door reiniging of ontsmetting geschikt te maken voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne

Sascha Ledowski koopt een matras via de website van slewo, een Duitse online handelaar. Bij ontvangst van het goed verwijdert hij de beschermfolie. Vervolgens zendt hij de matras terug aan slewo en vraagt om vergoeding van de aankoopprijs van 1094,52 EUR en van de kosten van de terugzending.
Slewo, online handelaar, is van mening dat Ledowski geen aanspraak kan maken op het herroepingsrecht dat de consument normaliter gedurende veertien dagen heeft bij onlineaankopen. De richtlijn betreffende consumentenrechten sluit het herroepingsrecht immers uit met betrekking tot “verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”.

Hoofdregel en uitsluiting herroepingsrecht

Het Hof herinnert eraan dat het herroepingsrecht beoogt de consument te beschermen in de bijzondere situatie van een op afstand gesloten overeenkomst, waarbij het de consument vóór sluiting van de overeenkomst niet mogelijk is daadwerkelijk het product te zien. Dit recht wordt dus geacht het nadeel te vergoeden dat de consument lijdt bij een op afstand gesloten overeenkomst, door hem een passende bedenktijd toe te kennen waarin hij het verworven goed kan keuren en uitproberen voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking ervan na te gaan.

Maar de aard van een goed en de verzegeling van de verpakking die bedoeld is om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne ertegen verzetten dat het goed wordt teruggezonden. Door de verbreking van de verzegeling van de verpakking van een dergelijk goed kan de gezondheidsbescherming of de hygiëne namelijk niet langer worden gewaarborgd. Na verbreking van de verzegeling van de verpakking door de consument bestaat het gevaar dat een dergelijk goed, dat niet langer de gezondheidsbescherming of de hygiëne kan waarborgen, niet opnieuw kan worden gebruikt door een derde, en dus niet opnieuw kan worden verkocht. Geldt deze uitzondering ook in dit geval bij matrassen? Neen, het Hof vindt dat deze uitzondering/uitslutingsmogelijkheid niet opgaat voor matrassen.

Matras is gelijk aan kledingstuk

Volgens het Hof valt een matras waarvan de bescherming door de consument is verwijderd na de levering ervan, niet onder de betreffende uitzondering op het herroepingsrecht.

Het Hof vindt dat een dergelijke matras, ook al is die misschien gebruikt, door dit loutere feit immers niet definitief ongeschikt te zijn voor een nieuw gebruik door een derde of voor een nieuwe verkoop. Het Hof wijst op de volgende voorbeelden en mogelijkheden: zo wordt eenzelfde matras gebruikt door opeenvolgende gasten van een hotel; er bestaat ook een markt voor tweedehands matrassen; en bovendien kunnen gebruikte matrassen grondig worden gereinigd.

Volgens het Hof kan een matras, wat het herroepingsrecht betreft, gelijk worden gesteld met een kledingstuk, een categorie waarvoor de richtlijn uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van terugzending na het passen ervan. Een dergelijke gelijkstelling is mogelijk, omdat zelfs bij rechtstreeks contact van die goederen met het menselijk lichaam kan worden aangenomen dat de handelaar in staat is om deze goederen, na terugzending ervan door de consument, door een behandeling zoals een reiniging of een ontsmetting geschikt te maken voor nieuw gebruikt door een derde en dus voor een nieuwe verkoop, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de eisen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

Het Hof beklemtoont evenwel dat volgens de richtlijn de consument aansprakelijk is voor de waardevermindering van een goed die het gevolg is van het feit dat hij het goed anders heeft behandeld dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het goed vast te stellen, zonder evenwel zijn herroepingsrecht te verliezen.

Zie hier het volledige arrest van het Hof van Justitie