Vordering gegevens inbreukmakers mag niet te onbepaald zijn in omvang en tijd

Vordering gegevens inbreukmakers mag niet te onbepaald zijn in omvang en tijd

Dish Network vordert bij service provider WorldStream verstrekking gegevens van klanten die via IP-adressen inbreuk maken op auteursrechten van eiseres. De vordering luidt:

( a) alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het identificeren van de Klant, waaronder in elk geval:

Ten aanzien van een onderneming
– Naam-, adres- woonplaats (NAW)-gegevens;
– E-mailadres(sen);
– Telefoonnummer(s);
– Contactperso(o)n(en);
– Gebruikersna(a)m(en)/gebruikte Client ID(‘s);
– Geboortedatum of -data van de contactperso(o)n(en);
– KvK-nummer(s) c.q. vergelijkbare registratienummers bij vennootschappen naar buitenlands recht;

Ten aanzien van iedere natuurlijk persoon
– Naam-, adres- woonplaats (NAW)-gegevens;
– E-mailadres(sen);
– Telefoonnummer(s);
– Gebruikersna(a)m(en)/gebruikte Client ID(‘s);
– Geboortedatum;

in alle gevallen onder verschaffing van documenten waaruit de juistheid van de opgegeven gegevens onomstotelijk blijkt;

( b) betalingsgegevens ten aanzien van elk account van de Klant in de periode van januari 2017, of een door de rechtbank te bepalen datum, tot en met de dag van het vonnis, een en ander onder verschaffing van documenten waaruit de juistheid van de opgegeven gegevens onomstotelijk blijkt, waaronder rekeningafschriften waaruit betaling door de Klant aan WorldStream volgt;

( c) alle gegevens van elk product dat en/of dienst dat/die is afgenomen (al dan niet tegen betaling) door de Klant van WorldStream van januari 2017, of een door de rechtbank te bepalen datum, tot en met de dag van het vonnis, met inbegrip van alle gegevens over de server(s) en IP-adres(sen) die aan de Klant zijn toegewezen en/of door de Klant zijn en/of worden gebruikt;

( d) alle gegevens waaruit IP-adressen kunnen worden geïdentificeerd en die te herleiden zijn tot de server(s) van de Klant en die zijn gelokaliseerd in het data centrum van WorldStream en/of anderszins WorldStream ter beschikking staan;

( e) alle historische data over de rechtsverhouding tussen WorldStream en de Klant, waaronder de overeenkomst tussen deze partijen en correspondentie over de totstandkoming van de overeenkomst;

( f) alle gegevens omtrent een verzoek van de Klant om een account aan te maken en/of te wijzigen;

( g) een overzicht van alle activiteiten op elk account van de Klant, waaronder de IP-adressen waarmee is ingelogd, de tijdstippen waarop dat is gebeurd en de locaties waarvan dit is gebeurd;

( h) alle communicatie tussen WorldStream en de Klant met betrekking tot accountinstellingen en support tickets van januari 2017, of een door de rechtbank te bepalen datum, tot en met de dag van het vonnis;

( i) een overzicht van de verkeers- en gebruiksgegevens van de servers van de Klant, waaronder het aantal bezoekers en het aantal streams;

( j) een recente kopie van een back-up van de server(s) van de Klant;

( k) een overzicht van de beheerconnectielogs van elke server van de Klant;

Rechter: Vordering te onbepaald in omvang en tijd

WorldStream merkt terecht op dat voor het identificeren van (vermeend) inbreukmakers de NAW-gegevens voldoende zijn, naar voorlopig oordeel aangevuld met het e-mailadres waarmee de desbetreffende Klant bij WorlStream staat geregistreerd alsmede met de KvK-gegevens in geval van rechtspersonen c.q. vergelijkbare registratienummers bij vennootschappen naar buitenlands recht. Waarom Dish Network de overige lijst van (ongebreidelde) gegevens nodig heeft om vermeend inbreukmakers te kunnen identificeren, heeft zij niet anders toegelicht dan met de enkele opmerking dat zij effectief moet kunnen optreden, met name omdat de klanten van WorldStream steeds gebruikmaken van wisselende websites, domeinnamen, IP-adressen en aanduidingen. Daarmee is echter nog steeds niet duidelijk waarom ook die gegevens noodzakelijk zouden zijn en niet kan worden volstaan met de NAW-gegevens aangevuld met het e-mailadres van de klant van WorldStream. Dit heeft consequenties voor de toewijsbaarheid van de gevorderde inzage.

Bovendien is de vordering zoals geformuleerd in tijd niet dan wel onvoldoende bepaald. Enkel de NAW-gegevens / KvK-gegevens zijn relevant van personen / ondernemingen ten aanzien waarvan met redelijke zekerheid is vastgesteld dat die op een bepaald moment – met gebruikmaking van de door Dish Network specifiek genoemde IP-adressen – Beschermde Content openbaar hebben gemaakt en inbreuk maken. Immers, Dish Network stelt zelf dat de vermeend inbreukmakers hun diensten zo hebben ingericht dat zij gebruik maken van duizenden IP-adressen bij verschillende aanbieders, zodat, wanneer een IP-adres wordt afgesloten, de service onmiddellijk kan worden overgenomen door een ander IP-adres. Wanneer WorldStream alle NAW-gegevens van (voormalig) klanten zou moeten verstrekken die de door Dish Network genoemde IP-adressen op enig moment hebben gebruikt, is op voorhand duidelijk dat zich daaronder veel (voormalig) klanten zullen bevinden die niets met openbaarmaking van Beschermde Content te maken hebben gehad. Dat betekent dat WorldStream met betrekking tot de in het petitum genoemde IP-adressen, enkel de NAW-gegevens / KvK-gegevens hoeft te verstrekken op de data waarvan in het NAGRA-rapport van IBCAP is vastgesteld dat via die IP-adressen inbreuk is gemaakt.

Lees hier de uitspraak: ECLI:NL:RBDHA:2020:3980