Niet overeengekomen NEN-norm of Keurmerk geen verplichting voor Leverancier

Niet overeengekomen NEN-norm of Keurmerk geen verplichting voor Leverancier

Dikwijls komt het voor dat een opdrachtgever (achteraf) stelt dat hetgeen een dienstverlener ontwikkelt of levert aan een NEN-norm moet voldoen. Als partijen dat expliciet overeenkomen dan dient een dienstverlener zich daaraan te houden. Maar wat nu als partijen daarover niks in de overeenkomst(en) hebben opgenomen?

Moet zorgcommunicatiesysteem aan NEN2575 voldoen?

In de volgende zaak stelt opdrachtgever dat het door dienstverlener beloofde zorgcommunicatiesysteem in elk geval moet voldoen aan de eisen van deze tijd, waaronder een ongestoord en voortdurend bereik op de werkvloer tussen de medewerkers, verzorgend personeel en de bewoners, en de eisen die de wet stelt, waaronder de in het Bouwbesluit 2021 gestelde norm NEN2575.

NEN-norm en Keurmerk niet van toepassing verklaard

De rechtbank volgt opdrachtgever verder niet in haar stelling dat het zorgcommunicatiesysteem moet voldoen aan de norm NEN2575. Niet alleen wordt in geen van de overeenkomsten deze norm van toepassing verklaard, maar bovendien staat in de tekst van de norm zelf dat deze ziet op “ontruimingsinstallaties”. Opdrachtgever heeft niet, althans niet gemotiveerd, weersproken dat het door leverancier geïnstalleerde zorgcommunicatiesysteem niet voldoet aan die kwalificatie. Opdrachtgever kan zich er in deze procedure dan ook niet op beroepen dat niet wordt voldaan aan de norm NEN2575.

Voor zover Opdrachtgever bedoelt te stellen dat het PREZO-keurmerk met zich brengt dat het zorgcommunicatiesysteem ook nog aan andere eisen moet voldoen, heeft zij dit onvoldoende onderbouwd. Zij heeft niet nader toegelicht en met stukken onderbouwd wat die andere eisen concreet inhouden. Bovendien heeft leverancier er terecht op gewezen dat in geen van de tussen partijen gesloten overeenkomsten melding wordt gemaakt van het PREZO-keurmerk, zodat niet is komen vast te staan dat partijen zijn overeengekomen dat het zorgcommunicatiesysteem aan de eisen van dit keurmerk moest voldoen.

Conclusie: overeenkomen en specificeren

Om je te kunnen beroepen op normen en keurmerken dienen ze van toepassing te zijn door ze expliciet te noemen in de overeenkomst(en) en voor de goede orde nader gespecifieerd te zijn in eisen. In overeenkomsten wordt vaak vergeten om normen te noemen, maar misschien nog belangrijker nader te specificeren. Het tegenovergesteld gebeurt ook vaak: dat in overeenkomsten normen staan die niets te maken hebben met de te leveren dienst of zaak. In dat laatste geval is het verstandig om in de overeenkomst(en) genoemde maar niet van toepassing zijnde normen, standaarden en keurmerken te verwijderen. Anders kan dat leiden tot onnodige discussies over aan welke eisen een dienst al dan niet moet voldoen.

Uitspraak is hier te lezen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:4890